Algemene voorwaarden

Daro Home & Interior

https://www.darointerior.nl

Algemene voorwaarden op basis van modelvoorwaarden van Stichting WebwinkelKeur.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 -Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - Deovereenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Artikel 8 -Uitsluiting herroepingsrecht Artikel 9 - De prijs
 • Artikel 10 - Conformiteit en garantie Artikel 11 -Levering en uitvoering
 • Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 -Betaling
 • Artikel 14 - Klachtenregeling Artikel 15 -Geschillen
 • Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst opafstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan deleverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk isgericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst opafstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kaninvullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeemvoor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaaktwordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Daro Home & Interior

Romestraat 2 A
9403 DT Assen
Nederland 

T 06 48 91 91 55

E info@darointerior.nl

KVK 85006149

BTW nummer NL004036635B59

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomenovereenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consumentbeschikbaar Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordenaangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op zverzoek van de consument zo spoedig mogelijkkosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomstop afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikkingworden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op eenduurzame Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij opverzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn,is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemenevoorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigdworden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreende bepaling in onderlingoverleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geestvan dezealgemene
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd teworden naar de geestvan deze algemene

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
 2. Het aanbod is De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of De beschrijving isvoldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemergebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specicaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn totschadevergoeding of ontbinding van de
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Ondernemer kan nietgaranderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan deaanvaarding van het aanbod zijn Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van verzending;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan nietvan toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  4. de wijze van betaling, aevering en uitvoering van de overeenkomst;
  5. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  6. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatieop afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het
  7. gebruikte communicatiemiddel;
  8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
  9. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomstverstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  10. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  11. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langselektronische weg kan raadplegen; en
  12. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door deconsument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langselektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door deondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorischemaatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige Indien deconsument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kanvoldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigdgemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijzedat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel eenduidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consumentheeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of vanonbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van debetreende

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbindengedurende 14 Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf doorde consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de Hij zal het product slechts in diemate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij vanzijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in deoriginele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijkeinstructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst vanhet product, kenbaar te maken aan de Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulierof door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willenmaken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen datde geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na aoop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
  1. maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbindengedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/ofuiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14dagen na herroeping, Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier ofsluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode diedoor de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijkvoor eventuele waardevermindering van het
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemerniet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en Deuitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten vande overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specicaties van de consument; die duidelijkpersoonlijk van aard zijn;
  2. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snelkunnen bederven of verouderen;
  3. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de nanciële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  4. voor losse kranten en tijdschriften;
  5. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren; voorhygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens eenbepaalde periode;
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. betreende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten nietverhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingenop de nanciële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen Deze gebondenheid aanschommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolgzijn van wettelijke regelingen of
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer ditbedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhogingingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en zetfouten wordt geenaansprakelijkheid aanvaard. Bij druk en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs televeren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermeldespecicaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van deovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of Indien overeengekomen staat de ondernemer ertevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen diede consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk teworden Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de De ondernemer is echter te nimmerverantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, nochvoor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/ofbewerken;
  2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of instrijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen tenaanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering vanbestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen metbekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat gevalhet recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zospoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikelbeschikbaar te Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikelwordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventueleretourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aande consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijkanders is

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld aeveren vanproducten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomenopzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld aeveren vanproducten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen metinachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
 1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging 

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld aeveren van producten (elektriciteitdaaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeldaeveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal driemaanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijnvan ten hoogste één
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld aeveren van producten of diensten, magalleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijnvan ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,maar minder dan eenmaal per maand, aeveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking aeveren van dag-, nieuws- en weekbladen entijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na aoop van deproef- of

 

Duur

 

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijdemet een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór heteinde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid In geval van een overeenkomst tot het verlenen vaneen dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de voorafaan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstigdeze
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven wordeningediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kanverwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de Tevens is het mogelijk om klachten aan temelden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Webwinkel is momenteel niet aangesloten bij een keurmerkmet geschillencommissie.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverdeproducten kosteloos vervangen of

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, isuitsluitend Nederlands recht van Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn endienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat de sumentbop een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.